ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NIVONA Apparate GmbH

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

1.1 De leveringen, diensten en aanbiedingen van NIVONA Apparate GmbH ("NIVONA") aan bedrijven in de zin van §§14,310 BGB (DUITS BURGERLIJK WETBOEK), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen (klant) zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden en de en de aanvullende overeenkomsten die in individuele gevallen zijn gesloten.

1.2 Ordervoorwaarden van de klant die van deze voorwaarden afwijken zijn niet van toepassing, zelfs indien NIVONA de geldigheid ervan in individuele gevallen niet afzonderlijk betwist. afzonderlijk in individuele gevallen. Zelfs indien NIVONA verwijst naar een brief met algemene voorwaarden voorwaarden van de klant of een derde bevat of naar dergelijke voorwaarden verwijst, betekent dit niet dat NIVONA instemt met de geldigheid ervan. betekent dit niet dat NIVONA instemt met de geldigheid ervan.

2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes van NIVONA zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid of een bepaalde aanvaardingstermijn.

2.2 De bestelling van de klant is een bindend aanbod. NIVONA is gerechtigd dit aanbod binnen 2 weken na indiening te aanvaarden. De aanvaarding op aanvaarding wordt voor de klant bindend door de orderbevestiging in tekstvorm, factuur of levering van de bestelde goederen.

2.3 De rechtsverhouding tussen NIVONA en de klant wordt uitsluitend beheerst door het de klant wordt de overeenkomst gesloten in tekstvorm, met inbegrip van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Dit contract geeft alle afspraken tussen de partijen volledig. Mondelinge toezeggingen door NIVONA gedaan vóór het sluiten van het contract zijn niet wettelijk bindend en mondelinge afspraken tussen de contracterende partijen worden vervangen door het contract in tekstvorm, tenzij daarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze bindend blijven.

2.4 Aanvullingen en wijzigingen op de gemaakte afspraken, waaronder deze waaronder deze leveringsvoorwaarden, dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te zijn. tekstvorm van kracht te zijn. Met uitzondering van directeuren of tekenbevoegde personen, zijn de medewerkers van NIVONA niet bevoegd hiervan afwijkende mondelinge afspraken te maken. hiervan af te wijken. Voor de inhoud van mondelinge afspraken met bevoegde personen die bevoegd zijn NIVONA te vertegenwoordigen, is de inhoud bindend, behoudens tegenbewijs. is onze schriftelijke bevestiging bindend, behoudens tegenbewijs.

3 Levering en risico-overdracht

3.1 Het risico gaat over op de klant zodra de goederen zijn overhandigd aan de persoon persoon die het transport uitvoert, met het oog op verzending het magazijn van NIVONA heeft verlaten het magazijn van NIVONA met het oog op verzending heeft verlaten of, in geval van afhaling door de klant van de goederen voor afhaling is aangemeld. Dit geldt ook indien NIVONA de de verzendkosten draagt.

Indien de verzending of de overhandiging wordt vertraagd door een omstandigheid omstandigheden veroorzaakt door de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag dag waarop de producten klaar zijn voor verzending en NIVONA de klant hiervan op de hoogte heeft gebracht. de klant op de hoogte heeft gebracht.

3.2 De door NIVONA opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als fatale termijn zijn toegezegd of overeengekomen.

3.3 De leveringstermijn wordt geacht te zijn nagekomen indien NIVONA de producten de producten bij het verstrijken van de termijn heeft overhandigd aan de persoon die het transport uitvoert of indien de de producten binnen de termijn klaar zijn om door de klant te worden afgehaald.

3.4 Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten indien

- de deellevering bruikbaar is voor de klant in het kader van het contractuele doel,

- de levering van de levering van de resterende bestelde goederen verzekerd en

- de klant daardoor geen noemenswaardig extra werk of kosten (tenzij NIVONA ermee instemt deze kosten te dragen), NIVONA ermee instemt deze kosten te dragen).

3.5 NIVONA is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering vertragingen in de levering indien deze veroorzaakt worden door overmacht of andere omstandigheden onvoorzienbare gebeurtenissen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (bijv.onvoorzienbare gebeurtenissen ten tijde van het sluiten van het contract (bijv. bij de aankoop van materiaal of energie, vertragingen bij het vervoer, stakingen, wettelijke uitsluitingen geoorloofde uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, officiële maatregelen of het ontbreken van, onjuiste of niet tijdige levering door leveranciers). tijdige levering door leveranciers) waarvoor NIVONA niet verantwoordelijk is. niet verantwoordelijk is voor.

Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of prestatie aanzienlijk bemoeilijken of of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, is NIVONA tijdelijk is, heeft NIVONA het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst. In het geval van belemmeringen van tijdelijke aard worden de leverings- of uitvoeringstermijnen of -data of diensttermijnen of -data verlengd of uitgesteld met de periode van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. NIVONA zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de de verwachte leveringstermijn zodra deze bekend is.

Voor zover redelijkerwijs niet van de klant kan worden verwacht dat hij de levering of dienst als gevolg van de vertraging, kan de klant zich terugtrekken uit het de overeenkomst door een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan NIVONA.

3.6 Onverminderd de bovenstaande bepalingen vereist een vertraging aan de zijde van NIVONA een voorafgaande herinnering van de klant en het verstrijken van een redelijke respijtperiode. redelijke respijtperiode.

3.7 Indien NIVONA in verzuim is, kan de klant, mits hij niet in verzuim is met de aanvaarding van aanvaarding in gebreke blijft en op geloofwaardige wijze kan aantonen dat hij daardoor schade heeft geleden, zonder schade, kan de klant, onverminderd het bewijs van hogere schade, aanspraak maken op een vertragingsvergoeding van 0,5% van de waarde van de te laat geleverde goederen voor elke volle week vertraging van de waarde van de te laat geleverde goederen, tot een maximum van 5%; anders zijn schadeclaims uitgesloten. Schadeclaims zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van gevallen van opzet, grove nalatigheid of letsel aan lichaam of gezondheid. gezondheid. De klant kan zich alleen terugtrekken uit het contract binnen de het contract in het kader van de wettelijke bepalingen alleen terugtrekken als NIVONA verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering. verantwoordelijk is. Deze bepaling houdt geen wijziging in van de bewijslast ten nadele van de klant. niet verbonden aan deze bepaling.

3.8 Aan de terugnameplicht volgens de Duitse verpakkingswet wordt voldaan door NIVONA voldoet aan deze verplichting door deelname aan landelijke verwijderingssystemen.

4. prijzen

4.1 Prijzen zijn vermeld in euro's af magazijn NIVONA incl. verpakking. verpakking, vermeerderd met de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.2 Voor zover de overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van NIVONA en de levering meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst moet worden gesloten, gelden de op het moment van levering geldende catalogusprijzen van NIVONA. de op het moment van levering geldende catalogusprijzen van het NIVONA (telkens verminderd met een eventuele overeengekomen korting). Hetzelfde geldt indien de levering op een eerdere datum dient plaats te vinden datum, maar als gevolg van een omstandigheid waarvoor de Klant verantwoordelijk is, de levering niet later dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst als gevolg van een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is . Dit geldt niet als een vaste prijs is overeengekomen. is overeengekomen.

5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Betalingen dienen te geschieden franco NIVONA's betaalkantoor conform de overeengekomen overeengekomen betalingsvoorwaarden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijnen vermeld op de factuur en zijn verschuldigd bij het verstrijken van deze termijnen.

Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst zijn facturen opeisbaar facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Reserveonderdelen moeten worden betaald Overeengekomen betalingstermijnen worden geacht betalingstermijnen worden geacht te zijn nageleefd indien NIVONA binnen deze termijnen over de bedragen kan beschikken. binnen deze termijnen over de bedragen kan beschikken.

5.2 Indien het verstrekken van cheques of wissels is overeengekomen, geschiedt de betaling betaling steeds geschieden op rekening van de prestatie. Onkosten en rente worden onmiddellijk aan NIVONA vergoed. onmiddellijk vergoed.

5.3 De Koper kan slechts verrekenen met vorderingen van de Verkoper indien de vorderingen van de Koper onbetwist zijn, vorderingen van de Koper onbetwist zijn of erkend zijn door een declaratoire uitspraak vorderingen onbetwist of bij vonnis erkend zijn of tegenvorderingen zijn contractuele relatie. De koper heeft geen retentierecht tegenover de verkoper de verkoper, tenzij de vordering van de koper onbetwist is of wettelijk rechtsgeldig is vastgesteld of betrekking heeft op een tegenvordering uit dezelfde contractuele relatie. contractuele relatie.

5.4 Indien de klant de overeengekomen betalingstermijnen overschrijdt , is NIVONA NIVONA gerechtigd de wettelijke vertragingsrente (momenteel 9 procentpunten boven de basisrentevoet) en een forfaitair bedrag van € 40 in rekening te brengen. De forfaitaire som zal te worden verrekend met eventueel verschuldigde schadevergoeding, voor zover de schade het gevolg is van de kosten van van de rechtsvordering.

5.5 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, worden cheques of wissels cheques of wissels niet worden gehonoreerd, de klant betalingen opschort of de opening van een insolventieprocedure aanvraagt, heeft NIVONA het recht NIVONA is uitsluitend gerechtigd om uitstaande leveringen of diensten uit te voeren of te verrichten tegen vooruitbetaling of het stellen van een zekerheid. betaling of het stellen van zekerheid. Dit geldt ook in geval van andere significante verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant van de klant na het sluiten van het contract.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De producten blijven eigendom van NIVONA tot alle vorderingen die NIVONA op de klant heeft of zal verkrijgen zijn voldaan. nakoming van alle bestaande of toekomstige vorderingen waarop NIVONA jegens de klant aanspraak kan maken vorderingen ("voorbehouden goederen"), ongeacht de rechtsgrond, zelfs indien de individuele ook al zijn de afzonderlijke goederen betaald. Verpanding of overdracht door middel van overdracht van de voorbehouden goederen als zekerheid is niet toegestaan.

6.2 De klant is alleen gerechtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in de normale gang van zaken. In het geval dat de voorbehouden goederen de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, draagt de klant aan toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop bij voorbaat over aan NIVONA tot zekerheid, die dit aanvaardt. NIVONA aanvaardt deze overdracht zonder dat er later nog speciale verklaringen nodig zijn. De overdracht strekt zich ook uit tot saldovorderingen die ontstaan in het kader van bestaande rekening-courantrelaties of bij beëindiging van dergelijke relaties tussen de klant en zijn met zijn klanten. Als de voorbehouden goederen samen met andere worden verkocht, verhuurd of een integraal onderdeel van een goed worden door eigendom, draagt de Klant aan NIVONA het deel van de totale prijsvordering over dat overeenstemt met de waarde van de voorbehouden goederen. dat overeenstemt met de door NIVONA gefactureerde waarde van de voorbehouden goederen. gefactureerd door NIVONA.

6.3 Tot wederopzegging is de klant bevoegd de overgedragen vorderingen uit de overgedragen vorderingen uit de doorverkoop in eigen naam en voor eigen rekening te innen; Hij is echter niet gemachtigd om er op een andere manier over te beschikken, bv. door overdracht. Onverminderd het herroepingsrecht van NIVONA wordt de incassomachtiging ongeldig. incassomachtiging ongeldig indien de klant na de vervaldag van een vordering verwijtbaar in gebreke blijft met de betaling. Op verzoek van NIVONA moet de klant de van de vordering aan de betrokken klant meedelen en NIVONA de nodige documenten bezorgen om zijn rechten te doen gelden ten aanzien van de klant. documenten die nodig zijn om zijn rechten jegens de klant te doen gelden, z.bijv. facturen, en de nodige informatie te verstrekken. vereiste informatie. Alle incassokosten en eventuele interventies zijn voor rekening van de klant. zijn ten laste van de klant.

6.4 Bij betalingen per cheque/wisselbrief gaat de eigendom pas over overgedragen wanneer de cheque/wissel volledig is gehonoreerd.

6.5 In geval van inbeslagname, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of tussenkomsten van derden, moet de klant N.V. op de hoogte brengen van de overdracht. derden, dient de Klant NIVONA hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

6.6 Indien de waarde van de zekerheid hoger is dan de vorderingen van NIVONA op de klant de klant uit de lopende zakenrelatie met meer dan 20 % overschrijdt, is NIVONA NIVONA verplicht om op verzoek van de klant zekerheden van zijn keuze vrij te geven zekerheden van haar keuze vrij te geven voor zover er sprake is van overmatige zekerheden.

6.7 Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, is NIVONA gerechtigd na het verstrijken van een redelijke termijn die aan de klant is gesteld om te presteren, heeft NIVONA het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst en de gereserveerde goederen terug te nemen. De wettelijke bepalingen inzake de nietigheid van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De klant is verplicht de goederen terug te geven. Indien NIVONA de overeenkomst heeft herroepen, heeft NIVONA het recht om de ruimten waarin de voorbehouden goederen zijn opgeslagen te betreden met het oog op met het oog op terugneming en de overdracht te eisen van de vorderingen van de klant tot teruggave aan derden. jegens derden.


7 Garantie

7.1 De vorderingen van de klant wegens materiële gebreken tegen NIVONA verjaren twaalf (12) maanden (12) maanden na levering van de producten aan de klant. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing voor zover de wet krachtens §§438 BGB (voorwerpen voor gebouwen), 445b BGB (recht van regres), 327u (recht van regres voor digitale producten) en 634a BGB (bouwgebreken) langere termijnen voorschrijft. De wettelijke bepalingen over schorsing en hervatting van de verjaringstermijn blijven onaangetast.

7.2 De levering van goederen van gemiddelde soort en kwaliteit is verschuldigd , waarbij de omstandigheden van NIVONA en de gemiddelde soort en kwaliteit van haar goederen maatgevend zijn. goederen. Kwaliteitsspecificaties en -afspraken vormen geen garantie tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.3 Indien de geleverde zaken of diensten gebrekkig zijn, zal NIVONA NIVONA zal - onverminderd de eventuele regresrechten van de klant overeenkomstig artikelen verhaalsrechten van de klant overeenkomstig artikelen 478, 445a, 445b, 445c en 327u BGB, zal NIVONA naar eigen goeddunken garantie verlenen door middel van gratis nakoming achteraf (rectificatie of vervanging). Verdere garantieclaims voor nakoming achteraf, prijsvermindering, terugtrekking of schadevergoeding zijn uitgesloten zonder afbreuk te doen aan clausule 7.5. Het recht op Het recht op annulering is niet uitgesloten als de nakoming achteraf is mislukt. De Het recht op schadevergoeding is niet uitgesloten als de nakoming achteraf opzettelijk is verzuimd. nakoming verwijtbaar is nagelaten; voor het overige is artikel 8. van deze bepalingen van toepassing. van deze bepalingen.

7.4 Voor natuurlijke slijtage of schade die ontstaat na de risico-overgang risico als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, onjuiste modificatie of of reparatiewerkzaamheden, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of bedrijfsmiddelen of als gevolg van bijzondere invloeden van buitenaf bestaat geen aansprakelijkheid.

7.5 NIVONA draagt de kosten die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. Dit geldt niet indien de kosten onevenredig zijn.

7.6 De geleverde goederen dienen onmiddellijk na levering aan de aan de afnemer of aan door de afnemer aangewezen derden. De goederen worden geacht door afnemer te zijn aanvaard ten aanzien van zichtbare gebreken of andere bij een onmiddellijke en zorgvuldige inspectie, zoals goedgekeurd door de klant, herkenbaar zouden zijn geweest. indien NIVONA niet binnen veertien (14) werkdagen na de levering in tekstvorm een kennisgeving van gebreken heeft ontvangen. levering in tekstvorm. De Klant dient NIVONA op de hoogte te brengen van andere gebreken aan NIVONA te melden zodra deze herkenbaar worden, uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen, in tekstvorm.

7.7 Voor zover NIVONA garantieaanspraken van de consument rechtstreeks rechtstreeks, zijn de regresrechten van de klant jegens NIVONA uitgesloten. In alle andere opzichten zijn de regresrechten van de klant tegen NIVONA alleen voor zover de klant met de consument geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de garantieaanspraken van NIVONA. afspraken met de consument die verder gaan dan de wettelijke aanspraken of vrijwillige concessies. De geloofwaardige vordering van de klant op grond van § 445a of § 327u BGB is echter beperkt tot het bedrag dat, met inachtneming van bedrag dat noodzakelijk was voor een succesvolle nakoming achteraf noodzakelijk was voor een succesvolle nakoming achteraf. De bewijslast voor de noodzaak van hogere kosten ligt bij de klant. Om het recht van regres te onderbouwen, moet de klant een kopie van het aankoopbewijs, een door de consument ondertekend prestatiebewijs een door de consument ondertekend prestatiebewijs met een volledige beschrijving van het origineel reserveonderdeel of een door de fabrikant goedgekeurd reserveonderdeel en een een berekening van de gemaakte transport-, reis-, arbeids- en andere materiaalkosten. arbeids- en andere materiaalkosten. In plaats van de hierboven beschreven individuele factuur kan het NIVONA naar eigen goeddunken de wettelijke aanspraak op terugbetaling van de klant doen gelden in overeenstemming met §445a BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) door middel van een passend forfaitair bedrag indien dit werd overeengekomen. NIVONA behoudt zich het recht voor om te verrekenen met NIVONA behoudt zich het recht voor om schadeclaims te verrekenen die het op grond van de garantie van de fabrikant fabrieksgarantie als gevolg van onjuist uitgevoerde nakoming achteraf door de klant.

7.8 De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken aan het eigendomsrecht. gelden dienovereenkomstig.

7.9 De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG) blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen. blijven onaangetast door bovenstaande bepalingen.

8 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Tenzij elders in deze voorwaarden een andere aansprakelijkheidsbepaling is opgenomen is NIVONA alleen verplicht de klant te vergoeden voor schade de klant direct of indirect als gevolg van een vertraging door van NIVONA, een gebrekkige levering of om andere wettelijke redenen die aan NIVONA kunnen worden toegerekend. toe te rekenen aan NIVONA.

8.1 De verplichting tot schadevergoeding geldt alleen indien NIVONA schuld heeft aan de door haar veroorzaakte schade of indien zij verantwoordelijk is voor plichtsverzuim. Aansprakelijkheid door toeval en aansprakelijkheid overmacht zijn uitgesloten.

8.2 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de gebruik van de goederen is uitgesloten.

8.3 Aanspraken op schadevergoeding voor andere schade dan schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid bestaat (niettegenstaande 8.4.) alleen als de verkoper een grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim kan worden verweten. plichtsverzuim kan worden verweten.

8.4 In geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting is de verkoper ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Een wezenlijke contractuele verplichting is de hoofdprestatieverplichting of een andere verplichting waarvan de nakoming waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen of waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, in het bijzonder de verplichting om de goederen op tijd te leveren en ervoor te zorgen dat deze eigendomsgebreken en dergelijke materiële gebreken die de functionaliteit of of bruikbaarheid meer dan onbeduidend in gevaar brengen. In deze gevallen wordt alleen de redelijkerwijs voorzienbare contracttypische schade vergoed. worden vergoed.

8.5 Aanspraken van de klant zijn uitgesloten voor zover de schade is toe te rekenen aan te wijten is aan aan de klant toe te rekenen plichtsverzuim. Voor NIVONA is aansprakelijk voor maatregelen die de Klant neemt om schade af te wenden voor zover hij daartoe wettelijk daartoe wettelijk verplicht is.

8.6 De klant zal NIVONA onverwijld en uitvoerig bepalingen hierboven, NIVONA onverwijld en volledig informeren en raadplegen. raadplegen. De Klant dient NIVONA in de gelegenheid te stellen de claim te onderzoeken. de klacht te onderzoeken. De te nemen maatregelen, in het bijzonder in het geval van de contractuele partners coördineren de te nemen maatregelen, in het bijzonder bij schikkingsonderhandelingen met derden.

8.7 Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding worden de economische omstandigheden van economische omstandigheden van NIVONA, de aard, omvang en duur van de zakelijke zakelijke relatie en de waarde van de geleverde zaken ten gunste van NIVONA zijn ten gunste van NIVONA.

8.8 De aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers en de plaatsvervangers van plaatsvervangers van NIVONA wordt op dezelfde wijze beperkt als de aansprakelijkheid van NIVONA overeenkomstig bovenstaande bepalingen.

8.9 De bovenstaande bepalingen bepalingen houden geen wijziging in van de bewijslast ten nadele van de klant. Bovendien blijft de aansprakelijkheid van NIVONA onder niet-dwingend recht onaangetast, in het bijzonder op grond van de productaansprakelijkheidswet, onaangetast.

9. plaats van jurisdictie , plaats van nakoming en toepasselijk recht

9.1 De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is geschillen is Neurenberg, op voorwaarde dat de klant een handelaar, een rechtspersoon naar publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen is of geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft. NIVONA heeft echter ook het recht om in beroep te gaan bij de plaatselijk bevoegde rechtbank van de klant. in beroep te gaan. Dwingende wettelijke bepalingen betreffende exclusieve exclusieve bevoegde rechtbank blijven onaangetast door deze bepaling.

9.2 Plaats van nak oming en uitvoering is Neurenberg.

9.3 Op de contractuele betrekkingen is het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de collisieregels van het internationaal privaatrecht. internationaal privaatrecht.

9.4 Voor zover de overeenkomst of deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden leemten bevat, worden die wettelijk rechtsgeldige bepalingen geacht te zijn overeengekomen die de contractpartijen de economische doelstellingen van het contract en het doel van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden als zij van het hiaat op de hoogte waren geweest. van de lacune op de hoogte waren geweest.

NIVONA Apparate GmbH, Neurenberg ( per: november 2022)